Castelldefels, 4 de febrer de 2009

Denúncies Ref.: /2008 Denúncies
Registre sortida :
Data Sortida : 04/02/2009

Destinatari:
LLUIS GALLARDO FERNANDEZ
VIA AUGUSTA, 13-15, 06. DESP 605-08006
BARCELONA


La regidora-delegada de Governació i Via Pública de l'Ajuntament, el 4 de febrer de 2009, ha dictat el decret següent:

"Denúncies-Denúncies-/2008.- Vistes les actuacions obrants en l'expedient de referència, relatiu a les molèsties procedents de l'activitat de bar musical, anomenat "LA ", ubicada en, AV , , de Castelldefels.

Atès que, en base a la inspecció tècnica realitzada pels Serveis Tècnics Municipals en data 22 de novembre de 2008, es va comprovar que l'establiment esmentat superava els 2 dbA màxims permesos sobre el nivell de soroll de fons d'acord amb la vigent Ordenança de Municipal sobre protecció contra sorolls.

Atès que, en virtut de decret de la regidora-delegada de governació i via pública de data 12 de desembre de 2008, es va requerir el titular de l'activitat , , per tal que adoptés les mesures correctores consistents en insonoritzar el local on s'exerceix l'activitat i presentés tanmateix el corresponent projecte d'insonorització.

Atès que a data d'avui el requeriment esmentat no ha estat acomplert.

Atès que, el soroll por arribar a representar un factor psicopatògen destacat i una font permanent de pertorbació de la qualitat de vida dels ciutadans, tal i com acrediten les directius marcades per l'Organització Mundial de la Salut sobre el soroll ambiental.

Atès que, determinats danys ambientals, en determinats casos d'especial gravetat encara que no posin en perill la salut de les persones, poden atemptar contra el seu dret al respecte de la seva vida privada i familiar amb la privació del gaudi del seu domicili, segons disposa la Sentència del Tribunal Suprem de data 29-05-2003 (RJ 2003/5366).

Atès que la llicència atorgada per l'exercici de l'activitat manté al seu titular en una relació permanent amb l'Administració, en el sentit que l'adequació de l'activitat a les condicions exigides per l'interès públic, s'ha de mantenir en tot cas i en tot moment.

Atesa la normativa vigent en matèria d'activitats, i en ús de les atribucions que la legislació de Règim Local vigent confereix al president de l'ens local i en ús de la delegació conferida pel decret de l'alcaldia de 21 de juny de 2007 (Butlletí de la Província de Barcelona núm. 243, del dia 10/10/2007),


DISPOSO:

Primer.- Ordenar el tancament de l'establiment anomenat LA en el que s'exerceix l'activitat de bar musical, situat a AV , de Castelldefels, el titular de la qual es .

Segon.- Fixar el proper dia 25 de febrer de 2009, a les 11 hores, perquè, per part dels agents de l'autoritat, a les ordes del Cap de la Policia Local, es procedeixi al precintatge de l'establiment esmentat, situat a AV , de Castelldefels.

Tercer.- Traslladar la present resolució a l'interessat pel seu coneixement, i als efectes oportuns, així com al Cap de la Policia Local i al Cap de la Brigada d'obre Minucipal, perquè es porti a terme l'ordenat al mateix.

Cosa que us trasllado perquè tingueu coneixement i als efectes oportuns, en compliment del que disposa l'article 192.2 del Regalament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

En el termini d'un mes comptat a partir de la data de recepció de la present notificació podeu interposar contra aquest acte, definitiu en via administrativa, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan autor. Si en el termini d'un mes no es produeix resolució expressa, el recurs s'entendrà presumptament desestimat.

En el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què es notifiqui la resolució expressa del recurs de reposició, o en el de sis mesos a partir de l'endemà de la data en què aquest s'hagi d'entendre presumptament desestimat, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Barcelona.

Si opteu per interposar directament el recus jurisdiccional, el termini serà de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data de recepció de la present notificació.

Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Això no obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent. La interposició de recursos, però, no suspendrà per si sola l'execució de l'acte impugnat.